Regulamin Sklepu - Skel - repliki kości i aplikacja mobilna

Regulamin Sklepu

REGULAMIN

WYPOŻYCZALNI I SKLEPU INTERNETOWEGO BONED

§1
 PREAMBUŁA

Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu i wypożyczalni  internetowej SkelReplica.com oraz zasady jej funkcjonowania.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy „Regulamin Wypożyczalni i Sklepu Internetowego” określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem skelreplica.com a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży i najmu na odległość za pośrednictwem strony internetowej skelreplica.com.
 2. Sklep i wypożyczalnia prowadzone są w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowaną przez Pawła Matrybę z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-781) przy ul. RTM Pileckiego 67/309 NIP: 5252476638, adres e-mail: kontakt@skelreplica.com.
 3. Na stronie www.skelreplica.com oferowane są wyłącznie produkty stanowiące własność LOG MY DAY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 §3

DEFINICJE

Wyrazy lub zwroty pisane w niniejszym Regulaminie z wielkich liter mają znaczenie wskazane poniżej:

 1. Regulamin – niniejszy „Regulamin Sklepu i Wypożyczalni Internetowej”;
 2. Sklep – sklep internetowy, dostępny pod adresem www.skelreplica.com;
 3. Wypożyczalnia – wypożyczalnia internetowa, dostępna pod adresem www.skelreplica.com;
 4. SprzedawcaLOG MY DAY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-781) przy ul. RTM Pileckiego 67/309 NIP: 5252476638, adres e-mail: kontakt@skelreplica.com;
 5. WynajmującyLOG MY DAY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-781) przy ul. RTM Pileckiego 67/309 NIP: 5252476638, adres e-mail: kontakt@skelreplica.com;
 6. Najemca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zawierająca umowę najmu  na zasadach określonych w Regulaminie;
 7. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupu produktu  lub jego wypożyczenia w na zasadach określonych w Regulaminie;
 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 10. Produkty – towary prezentowane na stronie www.skelreplica.com stanowiące własność LOG MY DAY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Najmu;
 12. Konto – konto Klienta w Sklepie, umożliwiające Klientowi dokonywanie zakupów w Sklepie, w którym m. in. są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach; założenie Konta jest darmowe;
 13. Formularz Rejestracji – formularz dostępny na stronie www.skelreplica.com, umożliwiający utworzenie Konta;
 14. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie i Wypożyczalni umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka zmierzające do zawarcia umowy kupna-sprzedaży oraz najmu.
 15. Koszyk – element Sklepu oraz Wypożyczalni, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości nabywanych Produktów;
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
 17. Umowa Najmu – umowa najmu Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Wypożyczalni.
 18. Dni Robocze – wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

§4

KONTO

 1. Wymogiem technicznym do korzystania ze sklepu i wypożyczalni internetowej jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.
 2. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia z podaniem danych personalnych Klienta. W przypadku zawarcia umowy najmu konieczne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail oraz numer PESEL. W przypadku zawierania umowy sprzedaży konieczne jest podanie następujących danych: : imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail.
 3. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
 4. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do sklepu i wypożyczalni internetowej.

§5

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu poprzez swoje konto jak również nie posiadając konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia. W celu złożenia konta konieczne jest wypełnienie formularza rejestracji.
 2. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 3. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 4. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia.
 5. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Potwierdzam zakup” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży.
 6. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
 7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy. 

§6

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY NAJMU

 1. Przedmiotem umowy najmu jest zestaw modeli kości czaszki.
 2. Umowa najmu zostaje zawarta między Wynajmującym, a Najemcą w momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia.
 3. Wynajmujący, będący właścicielem zestawu modeli kości oddaje zestaw Najemcy do używania.
 4. Zestaw składa się z: kości potylicznej, kości skroniowej, kości ciemieniowej, kości klinowej, kości czołowej, bloku kości szczęki wraz z kością jarzmową oraz żuchwą.
 5. Najemca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wynajmującego jednorazową opłatę (czynsz najmu) określoną dla danego produktu, za cały czas trwania umowy najmu.
 6. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 1 września 2021 roku.
 7. Po wygaśnięciu umowy Najemca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić Wynajmującemu zestaw w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem normalnego zużycia. Zestaw należy odesłać na adres: LOG MY DAY sp. z o.o. ul. RTM Pileckiego 67/309, 02-781 Warszawa.
 8. Koszty zwrotu przedmiotu najmu obciążają Najemcę.
 9. Najemca zobowiązany jest do dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu przedmiotu najmu od ryzyka uszkodzenia w trakcie transportu.
 10. Najemca nie może oddać zestawu do używania na podstawie odpłatnego bądź nieodpłatnego stosunku prawnego osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie.
 11. Najemca nie może dokonywać w rzeczy zmian ani ulepszeń bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie.
 12. Najemca zobowiązuje się do utrzymywania rzeczy w stanie niepogorszonym.
 13. Najemca powinien przez czas trwania najmu używać rzeczy najętej w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy tj. w celach naukowych.
 14. Wynajmujący w momencie odbioru zestawu zobowiązany jest sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy w postaci dokumentacji zdjęciowej, na którym ukarze stan zestawu w chwili odebrania. Ww. protokół należy przesłać niezwłocznie na adres kontakt@skelreplica.com. W razie niewypełnienia powyższego zobowiązania domniemywa się, że zestaw w chwili wydania rzeczy był wolny od wad, a powstałe w toku wykonywania umowy uszkodzenia obciążają Najemcę.
 15. W przypadku zniszczenia którejś z kości zestawu Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu karę umowną w wysokości: 50,00 zł za każdą uszkodzoną kość zestawu w terminie 7 dni od dnia zwrotu zestawu (tj. data nadania paczki na adres: ul. RTM Pileckiego 67/309, 02-781 Warszawa).
 16. W przypadku, gdy najemca nie zwróci zestawu lub poszczególnych jego modeli, zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty należności za każdą część zestawu zgodnie z ceną umowy kupna sprzedaży właściwą na dzień zawarcia przedmiotowej umowy najmu.

§7

WARUNKI PŁATNOŚCI

Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności:

 1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy/Wynajmującego lub szybki przelew za pomocą PayU.
 2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

§8

Warunki i terminy dostawy zamówienia

 1. W przypadku wyboru płatności przelewem za pomocą PayU zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po chwili uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy/Wynajmującego.
 2. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i dostępne w trakcie składania Zamówienia.
 4. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-4 dni robocze (zgodnie z umową z firmą dostarczającą produkt).
 5. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy/Wynajmującego poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

§9

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Sprzedawca/Wynajmujący ma obowiązek dostarczyć Klientowi/Najemcy produkt wolny od wad.
 2. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie informacji na adres: kontakt@skelreplica.com
 3. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

§10

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@skelreplica.com i odesłać produkt.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy konsument odpowiada materialnie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności. Zerwanie fabrycznych zabezpieczeń powoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy.
 3. Sprzedawca/Wynajmujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności (z wyłączeniem kosztów dostawy i zwrotu produktu).
 4. Klient/Najemca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy/Wynajmującemu. Klient/Najemca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

§11

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
 3. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.
 5. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione.
 6. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient. 

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.skelreplica.com oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail.
 3. Sprzedawca/Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży/najmu.

Opublikowano: 07.09.2020

Przewiń do góry